Dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na dostawę piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki......

Czytaj więcej

Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia   publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na „Budowę odnawialnych......

Czytaj więcej

/*wysuwany facebook*/