Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza nabór na stanowisko „referent ds. obsługi klienta” w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, – w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo.

Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. Kandydat/ka jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Kandydat/ka nie był/a skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Kandydat/ka posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na wyżej określonym stanowisku, w tym:  wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo o kierunku związanym z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnych, preferowana inżynieria środowiska.
 4. Umiejętność odczytywania danych ze szkiców, zarysów, map geodezyjnych.
 5. Kandydat/ka posiada znajomość:
  1. zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,
  2. obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej,
  3. znajomość prawa budowlanego.
 6. Obsługa komputera w programach Windows, MS Office, OpenOffice.
 7. Kandydat/ka posiada prawo jazdy kat. B.
 8. Kandydat/ka jest dyspozycyjny(a).

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe przy realizacji inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin dziennie.
 2. Praca odbywać się będzie na terenie Gminy Żórawina.
 3. Praca może wymagać prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys ze zdjęciem.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymagane uprawnienia i dotychczasowe doświadczenia zawodowe.
 4. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 5. Podpisane pisemne oświadczenie, kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ul. Młyńska 9, 55-020 Węgry (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór”.

Dziękujemy za wszystkie aplikacje, jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.