W dniu wczorajszym zostały uruchomione pierwsze instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikro-instalacji), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podgląd do uruchomianej instalacji na stacji uzdatniania wody w Żernikach Wielkich:

https://ekoenergia.solarlog-web.eu/suwzernikiwielkie.html 

Całkowity koszt projektu wynosi 1 280 598,49 zł. z czego 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę instalacji systemów fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie oraz pięciu stacjach uzdatniania wody w: Bratowicach, Jaksonowie, Starym Śleszowie, Węgrach i Żernkach Wielkich.

Realizacja powyższego zadania wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie oraz stan środowiska naturalnego.