Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia 

 publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

na

Budowę odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina

SIWZ Gmina Żórawina TOM II WU 22.10.2017

SIWZ Gmina Żórawina TOM III PFU 22.10.2017

SIWZ-Gmina-Żórawina-TOM-I-IDW – 22.10.2017

Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy_22.10.2017

Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 22.10.2017

Załącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczenia_22.10.2017

Załącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności – braku przynależności do grupy kapitalowej_22.10.2017

Załącznik nr 5 do IDW wykaz robót budowlanych_22.10.2017

Załącznik nr 6 do IDW wykaz personelu_22.10.2017

Załącznik nr 7 do IDW wzor zobowiazaia podmiotu trzeciego_22.10.2017

27.10.2017

odpowiedź na zapytanie 4-11.271.ZP.2017

30.10.2017

odpowiedź na zapytanie 5-11.271.ZP.2017

31.10.2017

sprostowanie 6-11.271.ZP.2017

02.11.2017

informacja 7-11.271.ZP.2017

06.11.2017

informacja z otwarcia ofert

06.12.2017

rozstrzygnięcie 13-11.271.ZP.2017

29.12.2017

zawiadomienie 15-11.271.ZP.2017