Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia 

 publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

na

Budowę odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina

Załącznik nr 7 do IDW wzor zobowiazaia podmiotu trzeciego_29.07.2017

Załącznik nr 6 do IDW wykaz personelu_29.07.2017

Załącznik nr 5 do IDW wykaz robót budowlanych_29.07.2017

Załącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności – braku przynależności do grupy kapitalowej_29.07.2017

Załącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczenia_29.07.2017

Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.07.2017

Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy_29.07.2017

SIWZ Gmina Żórawina TOM III PFU 29.07.2017

SIWZ Gmina Żórawina TOM II WU 29.07.2017

SIWZ-Gmina-Żórawina-TOM-I-IDW – 29.07.2017

16.08.2017 – Informacja z otwarcia ofert

23.10.2017

unieważnienie 7-10.271.ZP.2017