W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości przyłączenia nieruchomości do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina informujemy:

Kanalizacja sanitarna budowana na terenie gminy Żórawina realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.2 „Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF”.

Zgodnie z art.15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków realizacja budowy przyłącza kanalizacyjnego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków może nastąpić dopiero wtedy, gdy sieć kanalizacyjna zostanie dopuszczona do użytkowania. O możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostaniecie Państwo poinformowani.

Włączanie się do kanalizacji sanitarnej samowolnie – jest zabronione!

Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej – jest zabronione!

W ramach inwestycji realizowane są tzw. „sięgacze” do granic większości posesji zlokalizowanych przy budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.


Możliwości przyłączenia nieruchomości do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

Wariant I – inwestor może zastosować art. 29a Prawa Budowlanego dającego prawo realizacji przyłącza bez konieczności wykonania projektu budowlanego, ale tylko i wyłącznie w przypadku realizacji inwestycji na posesjach, do których zainteresowany posiada tytuł prawny.

Wariant II – należy zastosować art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa Budowlanego, czyli wykonać projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i dokonać uzgodnień z odpowiednimi podmiotami.

I wariant podłączenia do kanalizacji:

Pierwszym rozwiązaniem jest zastosowanie art. 29a Prawa Budowlanego, który daje prawo realizacji przyłącza bez konieczności wykonania projektu budowlanego. Warunkiem jest realizacja inwestycji na posesjach, do których zainteresowany posiada tytuł prawny.

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę postępowania:

 1. Uzyskać warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej – druk do pobrania na stronie internetowej www.wodociagizorawina.pl/Dlaklienta/Formularze do pobrania/Wniosek o wydanie warunków technicznych lub w Biurze Obsługi Klienta, Węgry ul. Młyńska 9,
 2. Do druku o warunki należy załączyć aktualną mapę zasadniczą lub mapę jednostkową przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy.
 4. Dokonać zgłoszenia wykonania robót do GZGK (7 dni przed planowanymi pracami).
 5. Zlecić wykonanie przykanalika.
 6. Przed zasypaniem wykopów zgłosić roboty zanikające do przeglądu technicznego do Działu Technicznego GZGK celem uzyskania protokołu odbioru robót.
 7. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przykanalika.
 8. Zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta GZGK.

II wariant podłączenia do kanalizacji:

Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa Budowlanego, czyli wykonać projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i dokonać uzgodnień z odpowiednimi podmiotami w przypadku realizacja inwestycji na posesjach, do których zainteresowany nie posiada tytułu prawnego.

Poniżej przedstawiamy Państwu „krok po kroku” jak wykonać przyłącze kanalizacyjne:

 1. Uzyskać warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej – druk do pobrania na stronie internetowej Zakładu www.wodociagizorawina.pl/Dla klienta/Formularze do pobrania/ Wniosek o wydanie warunków technicznych lub w Biurze Obsługi Klienta, Węgry ul. Młyńska 9.
 2. Do wniosku o warunki należy załączyć aktualną mapę zasadniczą.
 3. Zlecić geodecie opracowanie mapy do celów projektowych.
 4. Zlecić projektantowi opracowanie projektu przykanalika i dokonać wszelkich wymaganych uzgodnień z odpowiednimi podmiotami.
 5. Dokonać zgłoszenia wykonania robót do GZGK (7 dni przed planowanymi pracami).
 6. Zlecić wykonanie przykanalika.
 7. Przed zasypaniem wykopów zgłosić roboty zanikające do przeglądu technicznego do Działu Technicznego GZGK celem uzyskania protokołu odbioru robót.
 8. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przykanalika.
 9. Zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków w Biurze Obsługi Klienta GZGK.