Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia 

 publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

na

Budowę odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina

SIWZ Gmina Żórawina – TOM I IDW

SIWZ Gmina Żórawina TOM II WU

SIWZ Gmina Żórawina TOM III PFU

Załącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowy_07.06.2017

Załącznik nr 2 do IDW Edytowalna-wersja07.06.2017

Załącznik nr 3 do IDW wzory oświadczeń_07.06.2017

Załącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności – braku przynależności do grupy kapitalowej_07.06.2017 Załącznik nr 5 do IDW wykaz robót budowlanych_07.06.2017

Załącznik nr 6 do IDW wykaz personelu_07.06.2017

Załącznik nr 7 do IDW wzor zobowiazaia podmiotu trzeciego_07.06.2017

27.07.2017

Ogłoszenie DUUE

Pismo przewodnie

SIWZ Gmina Żórawina TOM I IDW ujednolicone 25.07.2017

Sprostowanie DUUE

Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 24.07.2017

Załącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczenia_24.07.2017

31.07.2017

Unieważnienie