Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na dostawę piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie.

SIWZ

Unieważnienei postępowania