OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm. ) na :

„Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina) w terminie do 05 stycznia 2017 roku do godziny 10:00.

Otwarcie oferty nastąpi 5 stycznia 2017 roku o godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9 (55-020 Żórawina) w sali konferencyjnej.

Załączone dokumenty:

Specyfikacja przetarg armatura i rury 2016

Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Oświadczenie

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załacznik nr 8 Formularz ofertowy szczegółowy

 

Uwaga!!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w dniu 28.12.2016r. wpłynęło zapytanie dotyczące ww. przetargu. Niniejszym przedkładamy odpowiedźPISMO

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w dniu 30.12.2016r. wpłynęło zapytanie dotyczące ww. przetargu. Niniejszym przedkładamy odpowiedźPISMO

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w dniu 03.01.2017r. wpłynęło zapytanie dotyczące ww. przetargu. Niniejszym przedkładamy odpowiedźPISMO

05.01.2017

Informacja z otwarcia ofert

9.01.2017

Informacja o zwiększeniu szacunkowej kwoty zamówienia

24.01.2017

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu