• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm. ) na :

Dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina) w terminie do 09 grudnia 2016 roku do godziny 10:00.

Otwarcie oferty nastąpi 9 grudnia 2016 roku o godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9 (55-020 Żórawina) w sali konferencyjnej.

Załączone dokumenty:

  1. Załącznik nr 1 formularz cenowy
  2. Załącznik nr 2 Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 Oświadczenie
  4. Załącznik nr 4 Oświadczenie
  5. Załącznik nr 5 oświadczenie grupa kapitałowa
  6. Załącznik nr 6 oświadczenie
  7. Załącznik nr 7 wzór umowy
  8. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
  9. Ogłoszenie
  10. Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.11.2016r.

 

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap