Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w miesiącach czerwiec – lipiec 2019 r. będzie przeprowadzona planowa wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Karwiany i Komorowice wraz z Genczem. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne.

W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy użytkowników lokali o:
• przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierzy w lokalu,
• sprawdzenie, czy osoby wymieniające wodomierze są do tego uprawnione (sprawdzenie upoważniania),
• sprawdzenie, czy zostały założone plomby na wodomierzach,
• sprawdzenie, czy dodatkowo dokonano wymiany zaworów kulowych odcinających zasilanie wody i potwierdzenie na protokole ich ilość (montaż zaworu jest konieczny tylko w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub jego braku),
• sprawdzenie, czy zostały odnotowane i spisane przez wykonawcę odczyty stanu zużycia wody na zdemontowanych wodomierzach,
• czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.