Realizacja projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków” w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikro-instalacji), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowity koszt projektu wyniósł 1 312 870,97 zł., z czego 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę instalacji systemów fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie (98,82kWp) oraz pięciu stacjach uzdatniania wody w: Bratowicach (21,06kWp), Jaksonowie (5,4kWp), Starym Śleszowie (5,4kWp), Węgrach (21,06kWp) i Żernkach Wielkich (5,4kWp). Łącznie 157,14kWp.
Realizacja powyższego zadania wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie oraz stan lokalnego środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Dzięki tej inwestycji już w tym roku od 21 czerwca mieszkańcy naszej gminy zapłacą mniej za wodę i ścieki.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie