Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001r Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w okresie jesiennym rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W przypadku istnienia przedmiotowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, oraz zgłoszenia w formie pisemnej do siedziby GZGK w Żórawinie przy al. Niepodległości 17 odłączenia instalacji. Informujemy, iż wobec zgłoszeń przyjętych do 30 września 2012 r. nie zostaną wszczęte postępowania karne. Zgłoszenia przyjęte po w/w terminie lub stwierdzenie przez komisje nielegalnego odprowadzania wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji co, zgodnie z art. 28 ust 4a w zw. z ust 4 w/w ustawy , stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.