Woda nie jest produktem komercyjnym, jak inne, lecz dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie (Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej)

W dniu 29 lipca 2019 roku został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie monitoringu wód podziemnych z Państwowym Instytutem Geologicznym, Państwowym Instytutem Badawczym. Celem współpracy jest wzajemna wymiana wyników badań w zakresie monitoringu wód podziemnych. Monitoring obejmuje zmiany poziomu zwierciadła i składu chemicznego wód użytkowych poziomów wodonośnych – służących do zaopatrzenia ludności w wodę.

W wyniku monitoringu oceniany będzie stan chemiczny (jakość) wód oraz stan ilościowy. Ocena stanu ilościowego polega ocenie kształtowania się poziomu zwierciadła i stopnia sczerpania dostępnych zasobów wód podziemnych. Ocena stanu chemicznego jest oceną aktualnej jakości wód, w oparciu o zestaw wskaźników fizykochemicznych i chemicznych, oraz trendu zmian dotyczących stężeń poszczególnych wskaźników.