GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE

Ogłasza nabór na wolne stanowisko: konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Miejsce pracy: gmina Żórawina

 1. Zakres obowiązków:

  1. Wykonanie i obsługa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych wraz z urządzeniami na terenie gminy Żórawina zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami i poleceniami przełożonych;

  2. Sprawowanie nadzoru i wykonywanie odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

  3. Wymiana wodomierzy.
 2. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie minimum zawodowe;

  2. Prawo jazdy kat. B;

  3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

  4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność pracy w zespole;

  2. Systematyczność, odpowiedzialność, sumienność oraz zaangażowanie;

  3. Umiejętność wykonywania prac hydraulicznych, remontowo–naprawczych.

 4. Oferujemy:

  1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

  2. Wymiar czasu pracy: pełny

  3. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;

  4. Pracę w miłej atmosferze;

  5. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres:
ksiegowosc@wodociagizorawina.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GZGK w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja – konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych”.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Oferty z dopiskiem „Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych” należy składać w sekretariacie GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE, przesyłać na podany adres lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.04.2019r.

O zakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji i terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.