Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza
przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm. ) na :
„Dzierżawa długoterminowa koparko-ładowarki z możliwością wykupu”
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żórawinie przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina) w terminie do 09 marca
2017 roku do godziny 10:00.
Otwarcie oferty nastąpi 9 marca 2017 roku o godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego
w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9 (55-020 Żórawina) w sali konferencyjnej.

Ogłoszenie

Specyfikacja przetarg dzierżawa długoterminowa koparko-ładowarki

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa

załącznik nr 5 oświadczenie

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia

07/03/2017:

odpowiedź na zapytanie 7.03.2017 2

odpowiedź na zapytanie 7.03.2017

 09/03/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania