• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Przyłącz sięKrok 2

Wydawanie warunków przyłączenia

GZGK w Żórawinie posiada kompetencje do wydawania warunków w zakresie rozbudowy, przebudowy i  lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wod-kan wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz do wydawania warunków w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci wod-kan, które zlokalizowane są na wysokości posesji inwestora.

Warunki przyłączenia do sieci wod-kan 

Warunki może otrzymać zarówno osoba posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością jak i osoba nie posiadająca takiego prawa (np. osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości).

W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci wod-kan należy złożyć w siedzibie Zakładu wniosek o określenie  warunków przyłączenia do sieci wod-kan. 

pdf icon

Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

Warunki przyłączenia do sieci wydawane są w terminie:

  • do 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • do 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach

W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania takich warunków może zostać przedłużony odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, o czym poinformujemy pisemnie wnioskodawcę. Wydane warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat.

Wydanie warunków jest nieodpłatne.

Miejsce złożenia wniosku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

ul. Młyńska 9,

55-020 Węgry

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap