Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm. ) na : „Sukcesywna dostawa piasku i kruszywa drogowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie” Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina) w terminie do 7 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.
Otwarcie oferty nastąpi 7 kwietnia 2017 roku o godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9 (55-020 Żórawina) w sali konferencyjnej.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 14 kwietnia 2017 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:30.

Ogłoszenie

Specyfikacja przetarg kruszywa

Załącznik nr 1 formularz cenowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Oświadczenie

Załącznik nr 6 oświadczenie

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 formularz cenowy

7 kwietnia 2017r. :

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

14 kwietnia 2017r.:

informacja z otwarcia ofert

9 maja 2017r.:

unieważnienie postępowania