Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żórawina”.

Zapytanie-ofertowe Oczyszczalnia

Zadawane pytania i odpowiedzi:

1. Czy dla działki/działek oczyszczalni ścieków jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego czy należy uzyskać decyzję o lokalizacji
inwestycji celu publicznego?

Tak.

2. Czy uzgodnienia BHP, ppoż, Sanepid są wymagane? Wg naszej wiedzy nie ma
podstaw prawnych ich uzyskania.

Należy wykonać tylko te uzgodnienia, które są wymagane prawem.

3. Prosimy o podanie zakresu prac projektowych dla branży: wentylacja,
c.o., drogowa.

Określone zostaną po dokonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego. na tą chwilę nie ma takiego zakresu.

4. Czy oczyszczanie mechaniczne ścieków z płukaniem skratek i piasku ma być
realizowane w istniejącym budynku, czy należy zaprojektować nowy budynek –
jeśli tak, to czy w zabudowie tradycyjnej (murowany), czy w konstrukcji
lekkiej (kontener z płyty warstwowej)?

W istniejącym budynku.

5. Czy zbiornik retencyjny ścieków dowożonych ma być przykryty?

Nie, na zbiornik retencyjny ścieków dowożonych ma być wykorzystany istniejący zbiornik.

6. Czy należy wyremontować oba reaktory czy tylko jeden?

Oba reaktory.

7. Proszę o podanie zakresu remontu reaktora/reaktorów.

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zainstalowanych w reaktorze np. silników, napowietrzania itp.

8. Na czym ma polegać remont stacji dmuchaw – czy tylko wymiana
istniejących dmuchaw z osprzętem?

Tak, wymiana istniejących dmuchaw wraz z osprzętem i przewodami doprowadzającymi powietrze do reaktorów.

9. Czy Inwestor posiada dokumentację archiwalną i czy będzie ona
udostępniona na etapie projektowania?

Tak.

10. Jaka jest przepustowość oczyszczalni?

Przepustowość oczyszczalni: Qśrd = 1221,9 m3/d, Qmax d = 1558,1 m3/d, Qmax h = 158,1 m3/h.

11. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie odpowiedzi na pyt. 1 – czy należy rozumieć, że jest MPZT?

TAK.

12. Czy Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków i do kiedy ważne?

Tak, ważne do 2026 roku.

13. Z informacji z odpowiedzi wnioskujemy, że w zakresie nie ma nowych obiektów kubaturowych, czy w związku z tym, jest możliwe nazwanie inwestycji „remontem”,  co znacznie ułatwi realizację projektu, wpłynie na obniżenie ceny projektu oraz skrócenie terminu.

Jeśli po sporządzeniu bilansu ścieków nie trzeba będzie rozbudowywać oczyszczalni (np. budować kolejnego reaktora) , to tak.

08.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania