Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej PEHD Ø160mm, o długości L= ok. 2200m od istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z wymianą istniejących odcinków sieci wodociągowych przy jednoczesnym remoncie istniejących przyłączy wodociągowych, na odcinku od miejsca złączenia z siecią wodociągową do granicy każdej z posesji, w miejscowości Jaksonów (modernizacja wodociągu sieciowego SUW Jaksonów). Sieć należy lokalizować w działkach drogowych gminnych oraz powiatowych. Teren o numerach działek: 49 (część działki), 48, 56/2 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oferta powinna zawierać 2 warianty: wykonanie map do celów projektowych po stronie Projektanta oraz po stronie Zamawiającego. Przed wykonaniem projektu należy dokonać inwentaryzacji istniejących sieci i przyłączy w terenie.

Po stronie Projektanta należy:

  • wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej;

  • uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz wymaganych dokumentów formalno-prawnych

    niezbędnych do zgłoszenia budowy sieci, w tym m.in.:

  • uzyskanie uzgodnienia z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Żórawinie;

  • uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej;

  • uzyskanie uzgodnień przebiegu trasy sieci z właścicielami działek;

Po stronie Zamawiającego należy:

  • wydanie warunków technicznych wykonania sieci wodociągowej;

Proszę o wskazanie terminu realizacji zadania.

Termin składania ofert: 26 luty 2021 r.

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty modernizacja wodociągu Jaksonów