GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika w latach 2020 – 2021.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 1.271.ZP.2020

Informacja z otwarcia ofert

2.1.271.ZP.2020 Rozstrzygnięcie