GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika w latach 2017 – 2018.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

07.03.2019

Odpowiedź na zapytanie 1

Zmiana specyfikacji

19.03.2019

Zmiana specyfikacji 2

20.03.2019

Wydłużenie terminu składania ofert

28.08.2019

Informacja z otwarcia ofert

02.04.2019

8.3.271.ZP.2017 rozstrzygnięcie