Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :

Pełnienie funkcji Inwestora Nadzoru w branży elektrycznej i konstrukcyjnej podczas realizacji projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Żórawina

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, pocztą na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina lub drogą mailową na adres e-mail (skan podpisanego dokumentu) dzialrozliczen@wodociagizorawina.pl w terminie do 9 maja 2017 roku do godziny 11:00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 wzór umowy

16 maja 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty