W dniu wczorajszym została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków”  w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikro-instalacji), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 280 598,49 zł. z czego 85% kosztów kwalifikowanych. stanowi dofinansowanie.

     Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę instalacji systemów fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie oraz pięciu stacjach uzdatniania wody w: Bratowicach, Jaksonowie, Starym Śleszowie, Węgrach i Żernkach Wielkich.

     Realizacja powyższego zadania wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie oraz stan lokalnego środowiska naturalnego i jest zaplanowana na rok 2017.