• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

FAQBiuro Obsługi Klienta

Celem założenia konta w IBOK koniecznym jest złożenie w formie papierowej dwóch egzemplarzy Porozumienia w zakresie korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

UWAGA! Warunek niezbędny to posiadanie wiążącej umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków lub umowy na odbiór nieczystości płynnych.

Po wprowadzeniu Państwa danych, przez Administratora, do systemu otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy login wraz z hasłem.

Tutaj Państwo instrukcję obsługi IBOK

W przypadku posiadania faktur, których termin płatności minął informację o takowej zaległości znajdą Państwo na bieżącej fakturze w rubryce Zaległość.

Jeżeli nabyli Państwo nieruchomość koniecznym jest poinformowanie o tym fakcie tutejszy Zakład. Tym samym należy złożyć Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Poinformuj o zaistniałej sytuacji nasz Zakład – wniosek. Należy pamiętać o protokole zdawczo-odbiorczym , zawierającym nr oraz stan wodomierza z dnia przekazania nieruchomości.

W celu zmiany danych adresowych należy złożyć stosowny wniosek.

Odbiór nieczystości płynnych można zlecić:

Aktualny cennik znajdą Państwo tutaj.

Aktualne ceny za wodę i ścieki oraz opłaty abonamentowe znajdą Państwo tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji udostępnianych przez tutejszy Zakład tj. awariach, planowanych pracach na sieci, ofertach pracy itp. proszę o wprowadzenie adresu mailowego tutajWażnym jest by w kolejnym kroku potwierdzić subskrypcję.

Koniecznym jest złożenie podania ww. sprawie. W przypadku ustalenia szczegółów należy skontaktować się pracownikiem pod nr 71 31 65 116 w. 29.

Kod odbiorcy jest indywidualnym 5cio cyfrowym numerem nadanym każdemu Klientowi tutejszego Zakładu. Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych,  oraz pewność, iż pracownicy rozmawiają z Odbiorcą usług koniecznym jest jego podanie celem weryfikacji.  Numer ten znajdą Państwo na każdej fakturze za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków/odbiór nieczystości płynnych.

W celu otrzymania duplikatu dokumentu należy skontaktować się z siedzibą Zakładu. Dokument zostanie dla Państwa wystawiony i doręczony w najbliższym możliwym terminie.

W przypadku stwierdzenia awarii na przyłączu wodociągowym będącym w posiadaniu Odbiorcy, to na nim leży obowiązek jej usunięcia oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. Klient może zlecić tutejszemu Zakładowi usunięcie wycieku.

W celu otrzymania duplikatu dokumentu należy skontaktować się z siedzibą Zakładu. Dokument zostanie dla Państwa wystawiony i doręczony w najbliższym możliwym terminie.Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego informacji,  iż budynek został dopuszczony do użytkowania należy przedłożyć zawiadomienie dla GZGK wraz z Wniosek o zmianę taryfowej grupy odbiorców – tutaj. Po weryfikacji danych zawartych w dokumentach zostaje sporządzona nowa umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków na cele socjalno-bytowe.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap