• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Projekt pt. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji wody i oczyszczania ścieków”  w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 3.1 „produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, ma na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikro-instalacji), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1 312 870,97 zł., w tym 843 879,99 zł. stanowi dofinansowanie.

     Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę instalacji systemów fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Żórawinie oraz pięciu stacjach uzdatniania wody w: Bratowicach, Jaksonowie, Starym Śleszowie, Węgrach i Żernkach Wielkich.

Realizacja powyższego zadania wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie oraz stan lokalnego środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Sumaryczna produkcja energii słonecznej:  

https://ekoenergia.solarlog-web.eu/zorawina.html

Wykaz obiektów z zainstalowaną instalacją fotowoltaiczną

Copy link
Powered by Social Snap