• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

FAQDział Techniczny

Osoba (inwestor) pragnąca przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bądź wodociągowej, ew. kanalizacyjnej powinna złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do w/w sieci  (druk do pobrania na stronie Zakładu) wraz z kopią mapy zasadniczej działki, wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczeniem o jego braku, tytułem własności do nieruchomości.

Zakład w ciągu 30 dni wydaje w/w warunki określając w nich niezbędne dane, jaki muszą być spełnione ażeby wykonać przyłączenie. W oparciu o w/w dokumenty należy opracować projekt przyłączy. Projekt na koszt inwestora opracowuje osoba (projektant) posiadający uprawnienia budowlane.

Na podstawie w/w projektu należy wybudować przyłącze (przyłącza) na koszt inwestora. Zakład nieodpłatnie montuje wodomierz u odbiorcy. Wykonane przyłącze (przyłącza) podlegają odbiorowi technicznemu oraz inwentaryzacji geodezyjnej, koszty tych czynności obciążają inwestora.

Po dokonaniu w/w formalności następuje podpisanie umowy o świadczenie usług wod-kan w Dziale Obsługi Klienta. Do wniosku o zawarcie umowy należy przedłożyć: dokument własności nieruchomości (akt notarialny, skrócony odpis z księgi wieczystej).

Kwestię kosztów reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozdział 2 – Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Art. 15. (wyciąg)

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Osoby mające uprawnienia do montażu instalacji sanitarnych.

Na podstawie projektu budowlanego Zakład przygotowuję na wniosek inwestora indywidualną kalkulację realizacji przyłączy.

W przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej bywa, że Zakład w celu jej usunięcia jest zmuszone wstrzymać dostawę wody w rejonie, w którym wystąpiła. Konieczność ta, uwarunkowana jest m.in. rodzajem awarii czy wielkością wycieku.

Ograniczeniu do minimum obszaru, na którym wstrzymana zostanie dostawa wody, służą zasuwy montowane na sieci wodociągowej przez nasz Zakład. Dzięki nim, nie ma konieczności wyłączania dostaw wody dla całej sieci, a jedynie dla fragmentu, na którym awaria wystąpiła.

Nie można jednak określić czasu potrzebnego do usunięcia awarii. Zależy on bowiem od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości wycieku, pory i miejsca awarii.

Pamiętajmy, że twardość wody zmienia się w zależności od geologicznego składu ziemi. Twarda woda zawiera minerały i między innymi dlatego jest zazwyczaj dobra smakowo, a co ważniejsze wskazana do picia ze względów zdrowotnych.

Copy link
Powered by Social Snap