Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 0720/24/2017 od dnia 1 sierpnia 2017 roku ulegają zmianie stawki wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

Zarządzenie 0720 24 2017

Załącznik Nr1do zarządzenia 0720 24 2017