• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Dla klientaTaryfy i cenniki

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zawiadamia, że na okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 31 marca 2017r. na mocy uchwały Rady Gminy Żórawina nr XIX/96/16 z dnia 1 marca 2016r. obowiązywać będą nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W nowej taryfie cena dostarczania wody, odprowadzenia ścieków i abonamentu wyniesie:

 • Dla grupy I, w której skład wchodzą gospodarstwa domowe i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele socjalno – bytowe, jednostki organizacyjne gminy Żórawina, w tym instytucje kultury i jednostki powołane na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
  • za jeden metr sześcienny wody zapłacimy 4,21 zł brutto.

  • za jeden metr sześcienny ścieków zapłacimy 6,76 zł brutto.

 • Dla grupy II, w której skład wchodzą podmioty gospodarcze (m. in. podmioty z zakresu handlu, usług i przemysłu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie gminy Żórawina; w jej skład wchodzą również osoby fizyczne odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej, nie posiadające pozwolenia na użytkowanie budynku lub nie posiadający zawiadomienia o zakończeniu budowy:

  • za jeden metr sześcienny wody zapłacimy 5,25 zł brutto.

  • za jeden metr sześcienny ścieków zapłacimy 8,82 zł brutto.

 • Dla grupy III, w której skład wchodzą podmioty nie występujące w grupie I i II oraz podmioty, których nie można w sposób jednoznaczny zaklasyfikować do którejś z w/w grup. W grupie tej mieści się również zużycie wody na cele publiczne, w tym na cele przeciwpożarowe, zasilania publicznych fontann i do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Do grupy tej zalicza się również wodę bezpowrotnie zużytą wyliczoną na podstawie wskazań wodomierzy ogrodowych, wodę z przeznaczeniem na cele budowlane, próby techniczne, próby szczelności i pozostałe działania w ramach budowy sieci i przyłączy wodociągowych, jak również wodę bezprawnie i bezpodstawnie pobraną z sieci wodociągowej:

  • za jeden metr sześcienny wody zapłacimy 7,34 zł brutto.

 • Cena opłaty abonamentowej nie ulega zmianie i wynosi:

  • Dla grupy I:

   • opłata abonamentowa u odbiorców posiadających wodomierz główny z tytułu dostaw wody lub z tyt. dostaw wody i odprowadzania ścieków zapłacimy 4,48 zł brutto miesięcznie,

   • opłata abonamentowa u odbiorców posiadających wodomierz główny i wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków zapłacimy 4,86 zł brutto miesięcznie,

   • opłata abonamentowa u odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia zapłacimy 4,41 zł brutto miesięcznie,

   • opłata abonamentowa u odbiorców korzystających z systemu e-faktury zapłacimy 3,77 zł brutto miesięcznie.

  • Dla grupy II:

   • opłata abonamentowa u odbiorców posiadających wodomierz główny z tytułu dostaw wody lub z tyt. dostaw wody i odprowadzania ścieków zapłacimy 7,42 zł brutto miesięcznie,

   • opłata abonamentowa u odbiorców posiadających wodomierz główny i wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków zapłacimy 7,80 zł brutto miesięcznie,

   • opłata abonamentowa u odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia zapłacimy 4,86 zł brutto miesięcznie,

   • opłata abonamentowa u odbiorców korzystających z systemu e-faktury zapłacimy 5,99 zł brutto miesięcznie.

  • Dla grupy III:

   • opłata abonamentowa u odbiorców pobierających wodę na cele budowlane nie posiadających pozwolenia na użytkowanie budynku lub nie posiadających zawiadomienia o zakończeniu budowy zapłacimy 4,48 zł brutto miesięcznie.

 • Wprowadzono stawkę opłaty abonamentowej za urządzenia przeciwpożarowe (hydranty).

  • Kwotę stawki abonamentowe ustalono w wysokości 5 zł netto za hydrant miesięcznie.

  Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XIX/96/16 z dnia 1 marca 2016r.

Copy link
Powered by Social Snap