• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaDLA WYKONAWCY

Wykonawstwo i odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przypadku wykonywania przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien dokonać zgłoszenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi we wniosku z siedmiodniowym wyprzedzeniem w biurze zakładu. Wykonawca przyłączy ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia do odbioru technicznego przyłączy przed ich zasypaniem oraz powiadomienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wykonaniu wpięcia do sieci istniejącej pod groźbą odmowy Zakładu dokonania procedury odbioru technicznego. W ramach odbiorów robót dokonywanych na terenie budowy z udziałem pracownika GZGK wykonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania z projektem uzgodnionym przez zakład oraz dokładności ułożenia rurociągu w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Na miejscu spisywany jest protokół z wpięcia przyłącza do sieci istniejącej.

W celu uzyskania protokołu odbioru technicznego końcowego Inwestor jest zobowiązany do pozyskania od wykonawcy robót kompletu dokumentacji odbiorowej i dostarczenia jej do biura zakładu. Dokumentacja odbiorowa składa się z następujących elementów:

 • mapa geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza (oryginał)
 • protokół próby szczelności (ciśnienia) tylko dla przyłącza wodociągowego
 • protokół płukania przyłącza (tylko dla przyłącza wodociągowego)
 • raport z badań bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(tylko dla przyłącza wodociągowego – powyżej 30mb.)
 • atesty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte podczas budowy materiały z pieczątką wykonawcy potwierdzającą ich użycie na terenie inwestycji

Po złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza z dostarczonym kompletem ww. dokumentów, protokół jest wydawany przez zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku wykonywania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien dokonać zgłoszenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi we wniosku (w tym kserokopię ostatecznej decyzji zgłoszenia budowy sieci lub pozwolenia na budowę oraz zawiadomienie odpowiednich organów o rozpoczęciu robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim) z siedmiodniowym wyprzedzeniem w biurze zakładu. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia do odbioru technicznego sieci przed ich zasypaniem oraz powiadomienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wykonaniu wpięcia do sieci istniejącej (potwierdzenie terminu ustalonego siedem dni przed planowaną datą wpięcia) pod groźbą odmowy zakładu dokonania procedury odbioru technicznego. W ramach odbiorów robót dokonywanych na terenie budowy z udziałem pracownika GZGK wykonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania z projektem uzgodnionym przez zakład oraz dokładności ułożenia rurociągów w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Na miejscu spisywany jest protokół z wpięcia wykonywanych sieci do sieci istniejących. W celu uzyskania protokołu odbioru technicznego końcowego Inwestor jest zobowiązany do pozyskania od wykonawcy robót kompletu dokumentacji odbiorowej i dostarczenia jej do biura zakładu. Dokumentacja odbiorowa składa się z następujących elementów:

 • uzgodniony projekt budowlany sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (kopia + oryginał do wglądu)
 • dokument uprawniający do wykonania sieci – zgłoszenie budowy sieci (z pieczątką braku sprzeciwu co do zamiaru wykonywania robót) lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (kopia + oryginał do wglądu)
 • uprawnienia wykonawcy sieci
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót złożone do GZGK w Żórawinie
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac
 • atesty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte podczas budowy materiały z pieczątką wykonawcy potwierdzającą ich użycie na terenie inwestycji
 • protokół próby szczelności oraz prawidłowości ułożenia sieci wodociągowej
 • protokół płukania sieci wodociągowej
 • protokół dezynfekcji sieci wodociągowej
 • protokół wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • protokół odbioru robót
 • dla kanalizacji sanitarnej dokumentacja z kamerowania wykonanych sieci
 • geodezja powykonawcza sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (oryginał do akt)
 • raport z badań bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • dziennik budowy (kopia + oryginał do wglądu)
 • raport z inspekcji kamerą TV (dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej)

Po złożeniu przez Inwestora wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego końcowego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z dostarczonym kompletem ww. dokumentów, protokół jest wydawany przez zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap