• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaStrategia

CEL I – POPRAWA I UTRZYMANIE STABILNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ ZAKŁADU

Utrzymanie stabilności finansowej Zakładu jest jej podstawowym celem działalności. Stabilność finansowa pozwala bezpiecznie podejmować wiele działań związanych z realizacją pozostałych celów strategicznych.

Uwzględniając pogarszający się stan techniczny infrastruktury technicznej (jakość wody i ścieków) oraz sprzętu technicznego (maszyny i urządzenia), należy niezwłocznie dążyć do systematycznej poprawy sytuacji finansowej.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:

– Pozyskiwanie innych źródeł finansowania (środki unijne).
– Opracowanie strategii finansowej wraz z systemem monitorowania (zintegrowany system informatyczny, budżet zadaniowy).
– Rozszerzyć zakres usług wodno-kanalizacyjnych.
– Utworzyć grupę inwestycyjno-remontową (udział w realizacji inwestycji zewnętrznych).
– Wygospodarować środki finansowe na bieżącą poprawę stanu technicznego obiektów i środków technicznych.
– Opracować dokumentację „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żórawina” (inwentaryzacja tech. modernizacja, informatyzacja i automatyzacja) celem rozpoczęcia prac związanych z pozyskaniem środków unijnych.
– Optymalizacja kosztów działania (kontrolling, realizacja i ewaluacja Strategii).
– Wprowadzenie certyfikatu ISO 9001 – System zarządzania jakością.

CEL II – USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

Poprawa, zwłaszcza szybkości, przepływu informacji niewątpliwie zwiększy skuteczność i sprawność wszelkich działań Zakładu zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto pozytywnie wpłynie na realizacje pozostałych celów.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:

– Centralizacja Biura Obsługi Klienta, automatyzacja oraz informatyzacja Zakładu.
– Wdrożenie niezbędnych modułów w zintegrowanym systemie informatycznym „ZBYT”: moduł plomby, moduł ewidencji przyłączy wodno-kanalizacyjnych, moduł drukowania i wczytywania kodów kreskowych, moduł dziennika zmian w kartotekach, moduł odczytu liczników przez internet.
– Modernizacja strony internetowej (system on-line z klientem).
– Współpraca z wszelkimi organizacjami i podmiotami, związanymi z działalnością działalnością Zakładu.

CEL III – POPRAWA WARUNKÓW PRACY I PŁACY W ZAKŁADZIE

W dobie dzisiejszych czasów, każda organizacja powinna stwarzać warunki do ustawicznego rozwoju swoich pracowników. Inwestycja w personel jest działaniem niezbędnym dla każdego pracodawcy.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia (programy):

– W celu zapewnienia właściwego rozwoju zawodowego każdego pracownika opracować tzw. Plan Społeczny (harmonogramy kursów i szkoleń, wprowadzenie zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN 9001 i 14001 , wdrożenie modułu elektronicznego obiegu dokumentacji).
– Opracować tzw. Plan Bezpieczeństwa (w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, modernizacja stanowisk pracy, wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg. PN 18001).
– Opracować wewnętrzny system motywacyjny wynagradzania pracowników (aktualizacja Regulaminu Pracy, zróżnicowana premia, analiza czasu pracy, budżet zadaniowy dla poszczególnych działów, informatyczny monitoring realizacji zadań).

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap