• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaStrategia

CEL I – POPRAWA I UTRZYMANIE STABILNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ ZAKŁADU

Utrzymanie stabilności finansowej Zakładu jest jej podstawowym celem działalności. Stabilność finansowa pozwala bezpiecznie podejmować wiele działań związanych z realizacją pozostałych celów strategicznych.

Uwzględniając pogarszający się stan techniczny infrastruktury technicznej (jakość wody i ścieków) oraz sprzętu technicznego (maszyny i urządzenia), należy niezwłocznie dążyć do systematycznej poprawy sytuacji finansowej.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:

– Pozyskiwanie innych źródeł finansowania (środki unijne).
– Opracowanie strategii finansowej wraz z systemem monitorowania (zintegrowany system informatyczny, budżet zadaniowy).
– Rozszerzyć zakres usług wodno-kanalizacyjnych.
– Utworzyć grupę inwestycyjno-remontową (udział w realizacji inwestycji zewnętrznych).
– Wygospodarować środki finansowe na bieżącą poprawę stanu technicznego obiektów i środków technicznych.
– Opracować dokumentację „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żórawina” (inwentaryzacja tech. modernizacja, informatyzacja i automatyzacja) celem rozpoczęcia prac związanych z pozyskaniem środków unijnych.
– Optymalizacja kosztów działania (kontrolling, realizacja i ewaluacja Strategii).
– Wprowadzenie certyfikatu ISO 9001 – System zarządzania jakością.

CEL II – USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

Poprawa, zwłaszcza szybkości, przepływu informacji niewątpliwie zwiększy skuteczność i sprawność wszelkich działań Zakładu zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto pozytywnie wpłynie na realizacje pozostałych celów.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:

– Centralizacja Biura Obsługi Klienta, automatyzacja oraz informatyzacja Zakładu.
– Wdrożenie niezbędnych modułów w zintegrowanym systemie informatycznym „ZBYT”: moduł plomby, moduł ewidencji przyłączy wodno-kanalizacyjnych, moduł drukowania i wczytywania kodów kreskowych, moduł dziennika zmian w kartotekach, moduł odczytu liczników przez internet.
– Modernizacja strony internetowej (system on-line z klientem).
– Współpraca z wszelkimi organizacjami i podmiotami, związanymi z działalnością działalnością Zakładu.

CEL III – POPRAWA WARUNKÓW PRACY I PŁACY W ZAKŁADZIE

W dobie dzisiejszych czasów, każda organizacja powinna stwarzać warunki do ustawicznego rozwoju swoich pracowników. Inwestycja w personel jest działaniem niezbędnym dla każdego pracodawcy.

Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia (programy):

– W celu zapewnienia właściwego rozwoju zawodowego każdego pracownika opracować tzw. Plan Społeczny (harmonogramy kursów i szkoleń, wprowadzenie zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN 9001 i 14001 , wdrożenie modułu elektronicznego obiegu dokumentacji).
– Opracować tzw. Plan Bezpieczeństwa (w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, modernizacja stanowisk pracy, wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg. PN 18001).
– Opracować wewnętrzny system motywacyjny wynagradzania pracowników (aktualizacja Regulaminu Pracy, zróżnicowana premia, analiza czasu pracy, budżet zadaniowy dla poszczególnych działów, informatyczny monitoring realizacji zadań).

Copy link
Powered by Social Snap