Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
Z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) ” Dostawa piasku i kruszywa drogowego”.

SIWZ

11.07.2017

informacja z otwarcia ofert

26.07.2017

rozstrzygnięcie