Informujemy, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie poszerzył swój zakres usług świadczonych dla mieszkańców naszej Gminy o odwierty studni głębinowych na potrzeby gospodarcze. Wiercimy studnie o średnicy 110 mm i  do maksymalnej głębokości 30 m, do budowy studni używamy atestowanych niebieskich rur PVC.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wody znajdującej się w jego gruncie. Oznacza to, że ma on prawo do pobierania wód podziemnych w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego w ilości nie przekraczającej 5m3/dobę.  Wiercenie studni o głębokości do 30m w celu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie wymaga opracowywania projektu czy uzyskania pozwolenia, wystarczy tylko zgłoszenie.

Odległość studni dostarczającej wodę powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

  • do granicy działki – 5 m,
  • do osi rowu przydrożnego – 7,5 m,
  • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m,
  • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m,
  • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.

Wszelkie informacje można uzyskać:

  • osobiście: w siedzibie Zakładu
  • telefonicznie pod nr tel.: 71 31 65 116 wew. 28
  • mailowo: bok.techniczny@wodociagizorawina.pl