GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika w latach 2020 – 2021.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

06.10.2020

Unieważnienie przetargu dostawa paliwa