• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Odczyty wodomierzyEksploatacja i legalizacja wodomierza

Informujemy, iż koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ponadto wodomierz dodatkowy instalowany jest na koszt Odbiorcy usług (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139z późn. zmianami)). Odbiorca zobligowany jest, by zestaw wodomierza głównego, umieścić w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczyć go przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

UWAGA!!!

Uszkodzenie wodomierza, oraz naruszenie plomb należy niezwłocznie zgłosić do pracowników tutejszego Zakładu. Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat.(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 z późn. zm.)).

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap