• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Podłącz sięKrok 3

1. Projektowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – wymagania ogólne.

Do uzgodnienia branżowego w Zakładzie, na podstawie złożonego wniosku.

pdf icon

Projektant przedkłada 2 egzemplarze dokumentacji projektowej (w teczkach lub skoroszytach), z których jeden po uzgodnieniu pozostaje w archiwum Zakładu. Dokumentacja ma być opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz spełniać warunki zawarte w niniejszym dokumencie obowiązującym w GZGK w Żórawinie. Uzgodnienie branżowe dokonywane jest przez Zakład w formie pisma przewodniego oraz pieczęci na planie sytuacyjnym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku pod warunkiem prawidłowego wykonania przez projektanta dokumentacji projektowej. W przeciwnym razie inwestor bądź pełnomocnik zostają wezwani do bezwzględnego usunięcia wskazanych braków. Termin uzgodnienia liczony jest od daty złożenia kompletnej dokumentacji z naniesionymi wszystkimi poprawkami i uzupełnieniami. Do projektu powinny być dołączone ważne warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. W przypadku wykonania projektu na podstawie nieaktualnych warunków technicznych istnieje konieczność ponownego wystąpienia do Zakładu z wnioskiem o aktualizację warunków technicznych, a tym samym ponownego rozpoczęcia procedury formalno-prawnej związanej z projektowaniem i budową przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Podstawą prawną opracowania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami). Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy Prawo Budowlane określa następująco:

a) art.29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) art.29A określa:

• budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

• do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, w związku z powyższym projektowane rozwiązania powinny to zapewniać.

2. Zawartość projektów budowlanych.

Projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych złożone do uzgodnienia winny zawierać:

1. Część opisową:

 1. Opis techniczny (spis treści z tematem i zakresem opracowania oraz opisem rozwiązań projektowych, zakres zadania z podaniem długości i materiału, wyszczególnienie ilości i rodzaju zastosowanej armatury, opis prowadzenia robót, w tym opis terenu, w którym będzie usytuowane przyłącze, ogólne wytyczne realizacji obejmujące metodę realizacji (pełnego wykopu, bezwykopowa, w zależności od zastosowanego materiału – sposób łączenia), zabezpieczenie innych sieci i uzbrojenia terenu w przypadku skrzyżowań, ewentualne przejścia w rurach osłonowych, opis próby szczelności, płukania i dezynfekcji,
 2. Aktualne warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wydane przez GZGK w Żórawinie,

 3. Decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie

  o przynależności do izby inżynierów projektanta,

 4. Niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze,

 5. Wszelkie zamieszczane w projekcie dokumenty formalno-prawne, jeśli są kopiowane, to w skali 1:1, na każdym z dokumentów powinna widnieć pieczątka projektanta wraz z podpisem oraz pieczątką „za zgodność z oryginałem”,

2. Część rysunkową:

 1. Aktualną mapę zasadniczą z zaznaczeniem, że może służyć do celów projektowych, wrysowaną kolorem trasą przyłączy; w skali odpowiednio 1:250 lub 1:500 (gwarantującej czytelność opracowania); zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi być potwierdzony przez uprawnionego geodetę, mapa powinna również zawierać czytelną legendę, zawierać opis przyłączy (średnicę i materiał, zaznaczenie zgodne z profilem wszystkich węzłów w tym węzłów wpięcia do sieci istniejących, dla kanalizacji spadek oraz zgodny z profilem opis studzienek wraz z rzędnymi),

 2. Rzut przyziemia lub piwnic z zaznaczonym w kolorze przebiegiem trasy przyłączy, w tym przyłącza wodociągowego do pomieszczenia z wodomierzem wraz z zestawem wodomierzowym w skali 1:100 lub 1:50 z liniami rozgraniczającymi – granicami działki, z nawiązaniem do gminnych sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, z niezbędnymi wymiarami od istniejącego uzbrojenia podziemnego z uwzględnieniem bezpiecznych odległości od istniejących obiektów budowlanych i innych (np. słupy wysokiego napięcia, drzewa itp.),

 3. W razie konieczności rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,

 1. Plan sytuacyjny – orientacja w skali 1:10000 z zaznaczonym terenem inwestycji,

 2. Profil podłużny przyłącza wodociągowego rysowany bez przerwań od istniejącego przewodu sieci wodociągowej co najmniej do wodomierza z podaniem zagłębienia podłogi piwnic, przyziemia itp. Profil powinien zawierać: rzędne terenu projektowanego, rzędne terenu istniejącego, rzędne osi przyłącza wodociągowego, zagłębienia, spadki, materiał, odległości, nad profilem należy opisać rodzaj terenu i nawierzchnię, należy również narysować schemat wpięcia do sieci istniejącej,

 3. Profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego rysowany bez przerwań od istniejącego kanału ulicznego do piwnic bądź przyziemia budynku z wykazaniem studzienek rewizyjnych, z podaniem: rzędnych terenu projektowanego, rzędnych terenu istniejącego, rzędnych dna kanału przyłącza kanalizacyjnego, zagłębienia, spadków, materiału, odległości, nad profilem należy opisać rodzaj terenu i nawierzchnię, należy również narysować schemat wpięcia do sieci istniejącej,

 4. Dla kanalizacji rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej,

 1. Ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeby wykonawstwa,

3. Projektowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych – wymagania szczegółowe.

 1. Przy projektowaniu przyłączy wodociągowych należy przyjmować zasadę, że każdy budynek powinien posiadać odrębne opomiarowane przyłącze.

 2. Należy projektować przyłącza o minimalnej średnicy de32 mm PEHD PE100 SDR17 i maksymalnej średnicy de63 mm PEHD PE100 SDR17. Dobór średnicy przyłącza powinien wynikać z zapotrzebowania na wodę budynku podanego we wniosku o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza oraz na podstawie wyznaczonego zgodnie z normą przepływu obliczeniowego dla całego budynku zamieszczonego w projekcie.

 3. Minimalne przykrycie w gruncie przyłączy wodociągowych – 1,3 m.

 4. Przyłącza wodociągowe należy projektować ze spadkiem w kierunku sieci

wodociągowej.

 1. Na mapie PZT projektowane przyłącza powinny być prawidłowo zwymiarowane (co najmniej dwa domiary do najbliższych punktów stałych istniejących nad powierzchnią terenu dla projektowanych węzłów lub rzędnych X,Y węzłów)

 2. Zabrania się łączenia instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej

  z urządzeniami zasilającymi instalacje z innych źródeł np. lokalne hydrofory.

 3. Zasilanie placów budowy projektować poprzez docelowe przyłącza wodociągowe.

  W przypadku konieczności wykonania przyłącza do działki bez posadowionego budynku należy w projekcie przyłącza uwzględnić tymczasową studnię wodomierzową w odległości do 5m od linii rozgraniczającej ulicę z działką inwestora (pobór wody na cele budowlane) z której wodomierz docelowo zostanie przeniesiony do pomieszczenia wodomierza w budynku. Rodzaj zastosowanej studni należy uzgodnić w dziale technicznym Zakładu.

 4. Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana w taki sposób aby w każdym

  odcinku przewodu zapewniony był ruch wody.

 1. Przyłącze należy projektować prostopadle do przewodu wodociągowego, przy jak najmniejszej ilości załamań (dopuszcza się załamanie 1,5 m przed budynkiem lub też za zasuwą na działce inwestora oraz przy wejściu do budynku od strony bocznej),

 2. Przy przejściu przyłącza pod ławą fundamentową należy zachować odległość miń 1,5m od narożnika budynku.

 3. Przy przejściu przyłącza wodociągowego przez ścianę budynku należy projektować jednolitą rurę osłonową o średnicy min. 2 razy większą od średnicy przyłącza, prowadzoną w odległości 2,0 m przed ławą fundamentową oraz wyprowadzoną ok. 30 cm nad posadzkę właściwą w pomieszczeniu, w którym znajduje się zestaw wodomierzowy. Rury osłonowej nie należy projektować przy zastosowaniu jednego kolana 90st. Zaleca się stosowanie kombinacji kolan 2x45st. lub 3x30st.

 4. Przy projektowaniu przyłączy należy zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych do nadziemnego i podziemnego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zachować pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia o szerokości liczonej od skraju przewodu, z każdej strony po 1,5m.

 5. Nie należy projektować przyłączy wodociągowych pod wjazdami, bramami, wzdłuż płotów, słupami ogrodzeniowymi, oświetleniowymi, istniejącymi budynkami gospodarczymi, garażowymi itp.

 6. Włączenie przyłącza do istniejącego wodociągu wykonanego z rur PE projektować na obejmę do nawiercania ze zgrzewalnym, obrotowym (360 st.) odejściem PE100 SDR11 z dolną częścią montażową i zintegrowanym frezem do nawiercania pod ciśnieniem. W przypadku przyłącza dla budynku o większym przepływie obliczeniowym niż dla budynku jednorodzinnego (hali produkcyjnej, magazynowej itp.) włączenie do wodociągu należy projektować na trójniki wykonane z takiego samego materiału jak sieć wodociągowa. W razie niejasności należy każdorazowo zwrócić się do działu technicznego w celu ustalenia przyjętego rozwiązania.

 7. Włączenie przyłącza do istniejącego wodociągu wykonanego z rur PCV projektować na nawiertkę samonawiercającą PCV/PE. Na mocowaniu nawiertki do wodociągu należy stosować śruby, nakrętki, podkładki, min. ze stali kwasowej A4.W przypadku przyłącza dla budynku o większym przepływie obliczeniowym niż dla budynku jednorodzinnego (hali produkcyjnej, magazynowej itp.) włączenie do wodociągu należy projektować na trójniki wykonane z takiego samego materiału jak sieć wodociągowa. W razie niejasności należy każdorazowo zwrócić się do działu technicznego w celu ustalenia przyjętego rozwiązania.

 8. Zaprojektowanie włączenia przyłącza do istniejącego wodociągu wykonanego z innych materiałów (np. stal, żeliwo) każdorazowo wymaga uzgodnienia w dziale technicznym Zakładu.

 9. Na przyłączu należy projektować zasuwy odcinające o średnicy min. DN32 z miękkim uszczelnieniem, żeliwne (sferoidalne), gwintowane. Należy stosować zasuwy o takiej samej średnicy jak średnica przyłącza. Połączenie zasuwy oraz nawiertki samonawiercającej z przewodem przyłącza należy projektować na elektromufy – złącze PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym zgrzewane elektrooporowo.

 10. Zasuwę odcinającą przyłącze w pasie drogowym należy projektować bezpośrednio przed granicą działki inwestora poza obrębem pasa drogowego na terenie ogólnodostępnym – chodniki, trawniki itp. Jeśli nie jest to możliwe zasuwę należy projektować min. 0,5m od elementu nawiercającego (nie łączyć zasuwy bezpośrednio z elementem nawiercającym).

  W przypadku gdy całkowita długość przyłącza przekracza 15 m należy zaprojektować drugą zasuwę odcinającą na działce inwestora.

 11. W przypadku gdy istniejący wodociąg znajduje się po drugiej stronie pasa jezdni w stosunku do działki inwestora, na odcinku trasy przyłącza wodociągowego w pasie drogowym, od miejsca wpięcia do granicy z działką inwestora należy zastosować rurę osłonową o średnicy min. 2 razy większej od średnicy przyłącza.

 12. Do lokalizacji zasuw odcinających przyłącza pod powierzchnią terenu należy projektować obudowy teleskopowe do zasuw zwieńczone skrzynką do zasuw. Końcówka trzpienia do klucza winna znajdować się 15÷20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Skrzynki do zasuw muszą być zabezpieczone przed osiadaniem krążkami żelbetowymi. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki mosiężnej.

 1. Na przyłączu wodociągowym należy zaprojektować wodomierz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonania przyłącza wodociągowego

  (min. klasa C – R160 wg MID). Przed i za wodomierzem powinny znajdować się zawory odcinające. Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewnętrznej) należy projektować zawór antyskażeniowy (nie dopuszcza się zaworów antyskażeniowych zintegrowanych z zaworem odcinającym).

  W przypadku występowania na instalacji wewnętrznej budynku hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych należy zaprojektować dwa zestawy wodomierzy głównych celem osobnego opomiarowania instalacji wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe oraz instalacji hydrantowej. Zestaw wodomierzowy należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim na wysokości 0,4-0,8m nad posadzką właściwą,

  w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż w odległości 1,0 m od ściany zewnętrznej budynku (frontowej lub bocznej).

4. Projektowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych – wymagania szczegółowe.

 1. Przy projektowaniu przyłączy przyjmuje się zasadę, że każda posesja powinna mieć odrębne przyłącze kanalizacji sanitarnej.

 2. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej projektować na podstawie warunków technicznych wydanych przez GZGK w Żórawinie.

 3. Połączenia kanalizacyjne do nieruchomości powinny być projektowane z rur o średnicach min. Ø160 PCV (lite, klasa SN8) i minimalnym spadku 2,0 %, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi, odpowiednio większe o minimalnym spadku dobranym zgodnie z normą dla danej średnicy przyłącza.

 4. Minimalne zagłębienie przykanalika uwarunkowane jest przemarzaniem gruntu. Należy przyjmować minimalne przykrycie kanału gruntem 1,00m na terenie działki inwestora oraz 1,40m w obrębie pasa drogowego.

 5. Do budowy przyłączy należy stosować te same materiały, co do budowy sieci kanalizacyjnych.

 6. Przyłącze kanalizacyjne projektować w odcinkach najkrótszych, prostych, jeśli to możliwe bez zmian kierunku przepływu ścieków, pod kątem prostym w stosunku do kanału. Dopuszcza się zmiany kierunku przepływu i spadku pod warunkiem, że będą one projektowane w studzienkach rewizyjnych.

 7. Odległości przyłączy kanalizacyjnych od obiektów budowlanych przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. W przypadku włączenia przyłącza do kanału poprzez trójnik należy zaprojektować studzienkę rewizyjną betonową DN1000 łączoną na uszczelki gumowe w odległości do 2 m od granicy gruntowej posesji.

 1. W przypadku włączenia przyłącza do istniejącej studni na sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować studzienkę rewizyjną tworzywową DN425 w odległości do 2 m od granicy gruntowej posesji.

 2. Włączenie do istniejącego kanału należy projektować na trójnik z odejściem kielichowym ustawionym pod kątem 45st. w stosunku do trójnika oraz kolano 45st. umożliwiające prostopadłe usytuowanie przykanalika w stosunki do kanału;

 3. Jeżeli na wysokości działki znajduje się studnia betonowa na kanale, to włączenie należy dokonać do tej studni, poprzez wywiercenie w niej otworu za pomocą specjalnego urządzenia wiercącego i zastosowanie właściwych, szczelnych kształtek przyłączeniowych.

 4. Włączenie przykanalika do studni istniejącej należy projektować pod kątem prostym lub większym od kąta prostego w stosunku do kanału odpływającego ze studni.

 5. Przy projektowaniu przykanalików do kolektorów, należy przestrzegać zasady wysokości włączenia przykanalika w min. 0,75 wysokości kolektora sanitarnego,

 6. Przy dużych różnicach zagłębienia kanału sieciowego i przyłącza, w przypadku włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej, należy stosować kaskadę rurową na zewnątrz studzienki. W przypadku włączenia do 0,45m nad dnem kolektora zastosowanie kaskady nie jest konieczne.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap