• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Podłącz sięKrok 4

W przypadku wykonywania przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien dokonać zgłoszenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi we wniosku z siedmiodniowym wyprzedzeniem w biurze Zakładu.

pdf icon

Wykonawca przyłączy ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia do odbioru technicznego przyłączy przed ich zasypaniem oraz powiadomienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wykonaniu wpięcia do sieci istniejącej pod groźbą odmowy Zakładu dokonania procedury odbioru technicznego. W ramach odbiorów robót dokonywanych na terenie budowy z udziałem pracownika GZGK wykonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania z projektem uzgodnionym przez Zakład oraz dokładności ułożenia rurociągu w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiałów, czy posiadają właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Na miejscu spisywany jest protokół z wpięcia przyłącza do sieci istniejącej.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap